Monday, March 18, 2013

Nghiên cứu khoa học - Nền văn minh đi sai hướngNghiên cu khoa hc
Biến đi khí hu

Nền văn minh đi sai hướng 

4 đặc trưng và hậu quả của nó

  
           S phát thi khí CO2 lên bu khí quyn, hâm nóng toàn cu, biến đi khí hu, băng Bc và Nam cc tan, nước bin dâng lên, nhân loi trước thm ha tn dit do kh năng không th thích nghi vi điu kin khí hu biến đi nhanh.
            T khong năm 1760 loài người đã khám phá ra nhiên liu hóa thch, ch yếu là du ha,than đá, nhiên liu hóa thch khác. Người ta đã chế to ra đng cơ, máy móc da trên loai nhiên liu này.
           T nn văn minh này và toàn b các hot đng ca loài người vi tt c các khí c, công c, máy móc, đông cơ chy bng nhiên liu xăng du sn xut t du ha, than đá, nhiên liu hóa thch khác và tt c các tin nghi phc v cho đi sng con người trên toàn hành tinh đã phát thi lên bu khí quyn 1 khi lượng ước tính tương đương vi đ 2 900 t tn CO2 .
            Các nhà khoa hc v lch s các lòai c sinh vt hc ca quá kh đã phát hin ra 1 s ln tn dit sinh vt đang ng tr hành tinh và nhng lòai sinh vt khác. C thế là khong 5 ln tn dit ln và khong trên mười ln nh hơn . H khám phá ra rng bu khí quyn đt mc 2 000 t tn CO2 thì 1 đi nn tn dit sinh vt ng tr hành tinh và các loi sinh vt khác xy ra. Mc đ tn dit được thng kê khong t 35 den 95 %.
              1- Đc trưng cơ bn th nht: 2900 t tn CO2

                Như trên đã nói, chúng ta s rt khó được yên n vi 2900 t tn CO2 đang nm trên bu khí quyn.
                Năm 1998 các nhà nghiên cu khoa hc v sinh vt hc và lch s c sinh vt hc phúc trình, thng kê, nghiên cu và kết lun là chúng ta đang tri qua 1 trn đi tn dit.
                Như chúng ta đã biết, vi 2 000 t tn CO2 trên bu khí quyn là 1 nn đi tn dit đã xy ra. 
                Hin trên bu tri ca chúng ta, Qu đt đang mang đến 2 900 t tn CO2.
Như vy nn đi tn dit là không th tránh khi.
             2- Đc trưng cơ bn th 2 : Nn phá rng gây ra phát thi đ 1,5 t tn CO2     

                  Rng thông qua quá trình quang hp hp th khí carbon dioxide (CO2).
G ca thân cây thì cô lp và lưu tr carbon.
                   Rng quan trng cho cuc sng, nơi sng ca hàng triu loài, bo v đt không b xói mòn, to ra oxygen, tích lũy carbon dioxide giúp điu hòa khí hu. 
                   Rng quan trng cho s sng ca chúng ta, cung cp ch , thc phm và thuc men cũng như nhiu th hu ích. 
                   Rng làm sch không khí và nước cn đ mi sinh vt tn ti. Phá rng con người đã làm tn hi đến bu không khí.               
                    Rng đóng mt vài trò rt ln trong chu trình carbon trên hành tinh.
                     Khi rng b cht phá, làm ngng hp th carbon và hu qu là carbon lưu tr trong cây được gii phóng và phát thi lên bu khí quyn.
                      Nn phá rng là s ct và loi b tt c hoc hu hết nhng cây trong mt khu rng.  
                      Nn phá rng gây xói mòn đt, góp phn sa mc hóa và ô nhim nước,gim s đa dng sinh hc.
                       Nn phá rng gii phóng mt bng sau đó chuyn đi sang dng s dng không có rng.
                       Nn phá rng thường được coi là mt trong nhng yếu t chính góp phn vào hiu ng nhà kính, bi vì quá trình đt cháy hoc phân hy g gii phóng và phát thi carbon dioxide vào khí quyn.
                   Nn phá rng là mt yếu t quan trng trong s thay đi khí hu toàn cu. 
                   Ngưi ta ưc tính rng hơn 1,5 t tn carbon dioxide mi năm đưc gii phóng và phát thi vào khí quyn ch yếu là do ct và đt rng.
                   Nn phá rng chu trách nhim v s nóng lên toàn cu.
                   Nếu chúng ta ngăn chn nn phá rng   50%, nó s dng li 500 t tn CO2
phát thi vào bu khí quyn.
                   Rng phá hy làm gim kh năng hp th cácbon trong không khí (CO2) ca trái đt.
                    Nn phá rng đóng góp 25% lưng phát thi khí nhà kính toàn cu.

           3-  Đc trưng cơ bn th 3 :     3   t ngưi

                  Theo s tính toán ca các chuyên gia v dân s, hành tinh ca chúng ta có kh năng làm nơi nương ta v lâu v dài và bn vng cho khong ba t người.
                  Bùng n dân s là mt đc trưng nhân khu mà s lượng cá nhân ca mt loài sinh vt sng vượt quá kh năng chu ti ca môi trường sng.
                  a- Ba tác nhân tích cc phát thi khí nhà kính :
                   Đó là : đàn ông, ph n và tr em.
                  Nếu nhân loi đã không phát hin ra các loi nhiên liu hóa thch khong năm 1760 thì có l cuc sng gi đây s khác hơn ngày nay. 
                    Hu qu: nn tn dit sinh vt sng trên hành tinh đang xy ra  ( 35  - 95 % s b tiêu dit và biến mt trên hành tinh ).
                  Nhiên liu hóa thch thay đi thế gii ca chúng ta 1 cách tích cc kèm theo nhng hu qu tiêu cc cho nn văn minh nay.
                 Càng nhiu người sng trên hành tinh, thì nhiên liu hóa thch b đt cháy nhiu hơn.
                     b- Biến đi khí hu :
                    Vn còn mt s tranh cãi v biến đi khí hu và trong khi trước mt cn phi có chính sách ln v tiêu th và khai thác năng lượng, thì các Hi ngh khí hu ch là gp g, bàn bc v tin nong, đóng góp, tax carbon, v..v.. Gp g, bàn bc, ri li hn gp g và bàn bc, v.v..  
                     Trong khi nn tn dit đang din tiến. Và khí hu toàn thế gii được d đoán s thay đi đáng k.
                      Biến đi khí hu thung kèm theo: nước bin dâng cao hơn, sa mc nhiu hơn, đt đ ít hơn, hn hán khc nghit, cường đ bão tăng, nhit đ m hơn.
                     Dân s ngày càng tăng và đt s ít dn, đây là mt tình trng khó khăn chưa gii quyết. Con người cn mi th như: năng lượng, thc phm, nước, nhà
                    Các ngun tài nguyên và thc phm s b nh hưởng nng n, nht là các nước kém phát trin.
                    c- Thiếu thc phm đ ăn - Nuôi sng 7 t người
                    Vi dân s ngày càng tăng, yêu cu v thc phm tăng và s bo đm
vn đ ăn ca 7 t người là vô cùng thiết yếu.
                      Có thông tin cho biết s người ăn chy trên toàn thế gii có khuynh hướng gia tăng.
                    d- Thiếu nước :
                   Khi dân s tăng nhanh, nhu cu v nước cũng tăng. Nông dân cn nhiu nước hơn đ tưới cho đng rung ca h .
                    Nhà máy cn nhiu nước hơn đ s dng trong sn xut nhiu hàng hóa hơn. Nhiu h gia đình cn nhiu nước hơn đ nu ăn, ung, git qun áo, v sinh cá nhân và tham gia nhiu hot đng khác.
                    Khong mt t người không được tiếp cn ngun cung cp nước cho nông nghip, tiêu dùng và v sinh môi trường.
                   Tng nước ngm đang b cn kit, nhiu người phi ly nước t sui, sông, giếng và mưa.
                   e- Vn đ sc khe
                   Tình trng thiếu thc phm, nước, v sinh môi trường là nguyên nhân chính gây ra bnh như thương hàn, tiêu chy và dch t.
                  Mt s bnh v đường hô hp như viêm phi, tuberculoses và viêm phế qun, các bnh truyn nhim nhit đi.
                 f- Môi trường suy thoái
                 g- Du khí là nn tng ca giao thông r tin mà dân s Trái đt ngày ny ph thuc vào.
                  Bn hãy tưởng tượng làm thế nào chúng ta có th cung cp ăn ung và cho các thành ph ln như New York, Los Angeles, London, Mexico City, Bc Kinh.
                  h- Tng ôzôn bu khí quyn là khu vc mà các phn t O3 bo v chúng ta không cho xuyên qua các tia cc tím có hi (UV) ca mt tri.
                   Hin nay lp O3 đang b phá hy vi mt tc đ khong 4% mi thp k.

 4- Đc trưng cơ bn th 4 : Meat eating

                  a - Cu trúc răng ming:
                   T quan đim gii phu, răng ca con ngưi tương t như nhng đng vt ăn c. Lưi, bp cơ lưi nhanh nhn cn thiết đ nhai .
                  Răng ca chúng ta hơi to, ta vào nhau , răng ca phng và ging như ht bp, thích hp cho vic bóc v, ct và cn thc ăn tương đi mm.
                  b- H thng tiêu hóa:
                  H thng tiêu hóa dng vt ăn c rt dài và đưc cu trúc đ chuyn đi thc phm có ngun gc thc vt bng cách lên men.
                   Rut con ngưi gn ging như đng vt ăn c bao gm đi tràng và rut non. Tng chiu dài ca rut ngưi là khong 8 mét rưi và dài hơn so vi nhng đng vt ăn tht.
                  Nếu chúng ta ăn tht, thì thi gian thc phm còn nm trong rut s làm tht b hư hng, xình thi và sinh ra đc t. Nhng đc t này có liên quan đến ung thư rut kết và gan phi hot đng quá ti đ loi b các đc t, điu này có th gây ra xơ gan và thm chí ung thư gan.

c-  pH ca d dày
pH {4, 5}
                      Lý tưng cho su tiêu hóa, đ pH d dày la t 1,5 (qua đêm) và 5 (bat đu tiêu hóa).
                        Enzym d dày hot đng pH acid. Thi gian tiêu hóa trong d dày khoang tu  3 den 7 gi .
                       Da  dày tiết ra axit hydrochloric, nhưng đ pH ca d dày ca con nguoi không nht thiết phi ging như đ pH ca axit!    
                       Đ pH ca d dày ca bn thay đi, t 1-2 đến 4-5.  Khi bn ăn, d dày tiet ra protease và acid hydrochloric bat dau qua trinh tieu hoa.
                      HCl là ngun gc ca  pH d dày t  1,5 đến 3. Axit cao này là cn thiết cho:
                    - Khi phát chuyn đi  pepsinogen hình thc hot đng ca nó đưc gi là pepsin.
                   - To mt môi trưng thun li cho hot đng ca các enzym d dày (pepsin và d dày lipase)
                   -  N lc dit vi khun tiêu hóa
                   -  Pepsinogen: đưc sn xut bi các tế bào d dày, pepsinogen là mt
 hp cht thu dong  khi tiếp xúc vi HCl, biến thành mt enzyme phân gii protein  ( pepsin ). Pepsin rt hiu qu trong môi trưng pH axit.
              Protease phan giai protein chi  hot đng tt trong môi trưng axit. Do đó, sau mt ba ăn giàu protein, pH d dày ca bn có th gim xung 1 hoc 2. Tuy nhiên, b đm nhanh chóng nâng cao đ pH tr li 3 hoc 4 . Sau do d dày tr v trang thai an ngh  ( pH = 4 hoc 5 ).
                Hydrochloric acid phan cat protein thành các axit amin, sau đó cơ th s dng đ sn xut tế bào, kích thích t, men và các mô.

d- Đ tiêu hóa tht

                  Nưc bt con ngưi hơi kim trong khi chúng ta cn nó phi axit.
                  Đ tiêu hóa tht, d dày cn dch tiêu hóa cha nhiu axit clohydric. Nhưng d dày con ngưi ging vi đng vt ăn c, tc là tiết ra axit vi nng đ yếu hơn so vi đng vt ăn tht khang hai mươi ln.
                      Tht s b hư hng sau 4 gi trong đưng tiêu hóa ca chúng ta hoc nếu lâu hơn s sinh ra táo bón. 
                      ngưi, thc ăn đi t d dày qua rut trong 30 đến 60 phút. Và tiêu hóa mt phn thc ăn còn li t 12 đến 60 gi trong rut trước khi  xung rut già. Điu này có nghĩa  rut do thi gian kéo dài tiếp xúc vi vi trùng sng sót.
                       Con người, ging vi các loài đng vt ăn rau qu : có c rut non và rut già. Tng chiu dài ca rut ca con người là 8 mét rưỡi, tht mà chúng ta ăn vn còn trong rut 1 thi gian, vì vy nó s xình thi và sinh ra đc t.
                         Nhng đc t này có nhiu kh năng là có liên quan đến ung thư rut kết.  Ngòai ra các đc t có kh năng làm mt mi gan, nhiu kh năng gây ra xơ gan và ung thư gan.
                          Quá trình hp th xy ra sau khi thc ăn đi vào cơ th s được chuyn thành các phân t nh, tc là cht dinh dưỡng sau đó được chuyn đến h tun hòan máu.
                           Thc ăn được chuyn đi thành các cht dinh dưỡng qua con đường trao đi cht nh các phn ng thy phân liên tiếp và được xúc tác bi enzyme dch tiêu hóa.

e- Enzyme

                              Enzyme là phân t protein có kh năng xúc tác phn ng sinh hóa trong cơ th con người. Có sáu loi enzyme:  oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerase và ligases.
                               Enzyme tiêu hóa có kh năng phân ct bng cách tách ra nh các phn ng thu phân các đi phân t thành các phân t nh hơn đ được đng hóa rut.

f- H thng tiêu hóa ca con người không thích nghi ăn tht

                                H thng tiêu hóa ca con người không thích nghi ăn tht.
                                 Con người rt gn và ging vi đng vt ăn c. H thng tiêu hóa con người được thc hin không phi đ tiêu hóa tht.
                                Nhiu nghiên cu trên khp thế gii xác nhn rng chế đ ăn tht và sn phm đng vt có hi cho sc khe con người.
                                Nhiu bng chng khoa hc cho rng chế đ ăn chay hoc thun chay mang li ích cho sc khe con người.
                                 Axit trong d dày được s dng đ kích hot mt s enzym tiêu hóa thc ăn: phân ct carbohydrate thành đường đơn gin, phân gii protein thành các axit amin.
                                  Thc ăn t chăn nuôi cha tế bào chết, thuc tr sâu, kích thích t, kháng sinh và các hóa cht khác.
                                  Rõ ràng là nguyên nhân đu tiên các căn bnh người là do tiêu th tht đng vt. 
                                  Các nghiên cu như ca Trường Y tế Công cng Harvard Hoa Kỳ phát hin ra rng ph n ăn tht đ có nhiu nguy cơ mc bnh tim so vi nhng người không ăn tht đ.
                                   Nếu ăn tht quá mc trung bình, s tn hi đến sc khe, dn đến mt lot các bnh như: viêm khp, tim mch, ung thư và béo phì.


g-     Ung thư

                          Tht cha rt nhiu urokinase protein và urê có nhiu kh năng gây hi cho thn và các chc năng thn.
                           Tht không cha cellulose hoc thiếu cht xơ có th gây táo bón. Mi người đu biết rng táo bón có nhiu kh năng gây ra ung thư trc tràng hoc bnh trĩ.
                             Các thí nghim cho thy rng tht nướng hoc hoc thc phm có cha cht hóa hc như methylcholanthrene có nhiu kh năng gây ra ung thư.
                             Theo nghiên cu ca Vin nghiên cu ung thư M và Qu Nghiên cu Ung thư Thế gii: tht đ cha mt ngun cht béo băo hòa có liên quan nhiu đến ung thư đi tràng và bnh tim mch.
                             Ăn nhiu tht đ có nhiu nguy cơ chết vì ung thư và bnh tim mch.
                             Cholesterol và cht béo băo hòa được tìm thy trong tht đng vt, trng hoc các sn phm sa có nhiu kh năng gây ra bnh tim, nguyên nhân t vong hàng đu Hoa Kỳ.  Ung thư là nguyên nhân th 2 gây t vong.
                              Tiến sĩ Phillips Hoa Kỳ nghiên cu 24.000 trường hp cho thy nhng người ăn tht có nhiu kh năng mà t l t vong v nhi máu cơ tim cao gp 3 ln cao hơn so vi người ăn chay.
                             Ăn chay cho thy mc đ cholesterol thp hơn và huyết áp thp hơn.
                             Tht là ngun chính ca axit béo bão hòa, có nhiu kh năng là   nguyên nhân gây xơ va đng mch, ung thư, béo phì và bnh tiu đường.
                                   Bnh tim mch là mt trong nhng biến chng ph biến nht ca bnh tiu đường.
                             Tht đ và tht chế biến có nhiu kh năng  gia tăng ung thư đi tràng.
                             Kết qu : ăn nhiu tht, có nguy cơ ung thư: vú, rut kết, tuyến ty, tuyến tin lit, gan, bàng quang, xương ty, tuyến ty Nam gii.
                             Ung thư có nguyên nhân đa yếu t, trong đó có yếu t di truyn, ni tiết t, sinh hc, môi trường, thói quen ăn ung và li sng ( 30 %  ).
                    
h-     Qu toàn cu v nghiên cu ung thư

               22 nhà khoa hc trên thế gii thay mt cho Qu toàn cu v nghiên cu chng ung thư, trong tháng 11 năm 2007, đã công b mt báo cáo v li sng mà tt c mi người nên áp dng đ ngăn chn s khi phát ung thư. Đi vi T chc Y tế Thế gii (WHO), phn ln các bnh ung thư có liên quan đến li và cách sng và môi trường.
                   Mt trong nhng nguyên nhân ln hơn 1/3 ca tt c các trường hp ung thư, là do mt chế đ ăn ung không cân bng.
                Mt s thc phm cha nhiu cht béo, protein, cht xơ, khoáng cht và vitamin có th nh hưởng đến s xut hin hay không xut hin ung thư.

i-   Tiêu th quá nhiu tht đ

                        Tiêu th quá nhiu tht đ có kh năng tăng ung thư đi tràng và trc tràng.

j - Mt vài cnh giác đi vi thc phm:
     Nên tránh tiêu th: thit chế biến, thit đỏ, thc phm b cháy thành than, khoai tây chiên, đường, thuc lá, rượu.     
k- Lưu ý các loi thc phm có nguy cơ cho sc khe                

    . Tt c thc phm b cháy nám đen k c bánh mì nướng, to ra các amin thơm d vòng có nhiu kh năng gây ung thư
     .  Không nên ăn tht đ.
     .  Thc phm nhiu mui, hun khói dn đến t l cao v ung thư d dày.
     .  Nước gii khát có nguy cơ cho sc khe vì có cha đường và ph gia.
     .  Khoai tây chiên và các loi thc ăn nhanh có cha cht béo.
     .  Thc ung cha cht ph gia aspartame.
     .  Rượu

l- Vin Ung thư Hoa Kỳ nghiên cu thc phm, dinh dưỡng và phòng chng ung thư

Tht cha cht béo và cht gây ung thư như các amin d vòng, polycyclic hydrocarbon và các hp cht nitơ, đc bit là tht đ có nhiu kh năng tăng nguy cơ ung thư vú.

m- Vin Ung thư Quc gia (N.C.I.)

                   Tht đ và tht chế biến có liên quan đến ung thư đi tràng.
                   Tht chúng ta ăn có nhiu nguy cơ gây ung thư. Người tiêu th nhiu tht đ có nhiu kh năng so vi nhng người khác v kh năng b ung thư đi tràng và tuyến tin lit, thc qun, gan, bàng quang và ung thư xương ty và tuyến ty nam gii.
                    Rõ ràng là cách chúng ta ăn ung đóng mt vài trò ln trong các nguy cơ ung thư.
                    Có mt s quc gia mà t l ung thư đi tràng, vú, tuyến tin lit 20, 30 ln nh hơn so vi nhng nước khác.
                    25 đến 30% ung thư có th liên quan đến chế đ ăn ung.
                    Vai trò ca chế đ ăn ung trong s phát trin bnh ung thư xưa nay ít người quan tâm. Chương trình nghiên cu sp ti s mang li nhiu điu mi trong nhng năm ti.
                     Béo phì đóng mt vài trò trong vic phát trin ng thu vú, t cung, tuyến tin lit, rut kết và trc tràng.
                     Ăn nhiu tht đ làm tăng nguy cơ ung thư và kh năng ung thư rut kết tăng 35% so vi nhng người ít ăn tht đ hơn.
                     M đng vt gây ung thư gan.
                     Mt bng chng mi v nh hưởng ca chế đ ăn ung trên s phát trin ca các khi u.
                     Ở nhng bnh nhân ăn chay t l ung thư thp hơn 11%. Điu này đúng cho các loi ung thư (phi, hng, vú, gan ...), tr ung thư tuyến tin lit và rut kết. H ăn nhiu trái cây, rau và ngũ cc ( đy đ ).
         
n-  Tht có kh năng gây ung thư

                    Tht là ngun chính ca cht béo bão hòa và cht st, cac hp cht amin d vòng và polycyclic aromatic duoc hình thành khi tht được nu chín nhit đ cao.

Ung thư vú và tht đ

                         Mt chế đ ăn ung nhiu cht béo thúc đy s sn xut estrogen trong cơ th, đc bit là estradiol. Mc đ cao ca hormone gii tính này có liên quan đến ung thư vú.                
             
Ung thư tuyến ty

                       Tht nướng thúc đy ung thư tuyến ty. Ngược li, mt chế đ ăn ung giàu cht xơ có th là mt yếu t bo v,  chng hn carotenoid (beta-carotene, lycopene) là sc t hu  cơ có t nhiên trong thc vt, có đc tính  chng oxy hóa.

Ung thư tuyến tin lit

                     Tuyến tin lit là mt tuyến trong h thng sinh sn nam gii nm bên dưới bàng quang. Nó tiết ra cht dinh dưỡng và tinh trùng. Đ vn hành, tuyến tin lit cn hormone gii tính, ni tiết t androgen, được sn xut trong tinh hoàn, đc bit là các tuyến thượng thn. Ti Bc M, ung thư tuyến tin lit là loi ung thư ph biến nht nam gii.
                          Các triu chng được mô t dưới đây: s cn thiết phi đi tiu thường xuyên, đc bit là vào ban đêm, khó nhn được s cương cng, và b đau khi xut tinh.
                         Người ta ước tính rng hơn 80% các trường hp ung thư tuyến tin lit, ung thư vú, và ung thư rut kết có nhiu kh năng liên quan đến chế đ ăn ung.

                                                  p- Nhn đnh

                       60% tác nhân gây bnh con người là do thc phm có ngun gc đng vt.   (T chc Thú   y thế gii 2005).

                   5- Lý thuyết Biophoton và quan đim biophoton v vn đ ung thư:
   
                          Fritz Albert Popp, Tiến sĩ Vt lý Đc quc, cha đ lý thuyết Biophoton, hin tượng phát x quang t sinh hc biophoton, nói rng nhng năm qua, t l t vong do ung thư đă không gim mà còn tăng lên đáng k, điu đó cho phép nghĩ rng khoa hc đương đi đã đt nn móng và đi trên 1 con đường sai hướng, trong n lc chng li tai ha do ung thư gây ra cho nhân loi.
                            Không có kh năng khng chế ung thư và không có kh năng khng chế mi đe da v 1 đi nn tn dit s sng do biến đi khí hu và các hu qu kế tiếp mà nguyên nhân ch t 1 ngun gc.
                            Đó chính là nn văn minh và khoa hc đương đi đã đi sai hướng.
                            Không có kh năng là 1 l, nhưng không biết hoc c tình không biết li là 1 vn đ.
                            Đi nn tn dit s sng đang chc ch xy ra là không th tránh khi.
                            Thế bây gi chúng ta nói v cái gì đây ?

a-        Popp – Ung thưBiophoton

Biophotons là s phát ra ánh sáng rt yếu t t h thng sinh hc .
Tiến sĩ Fritz-Albert Popp, nghiên cu v biophotons và vai trò ca nó trong truyn thông tin mc đ liên tế bào. Ông phát hin ra rng nhng thay đi trong s phát ra biophoton ca cơ th có liên quan đến bnh ung thư.
Dr. Popp nhn xét có nhng hp cht gây ra ung thư có kh năng làm gián đon s phát ra biophoton và nhiu lan tính liên kết đng b  cht ch ca nó.
Nếu s phát ra biophoton bình thường, chúng ta có tình trng sc kho tt. Nếu nó b gián đon hay nhiu lan, sóng ánh sáng s mt đc tính liên kết, đng b cht ch.          
b- Tình trng bnh lý và ung thư dưới góc nhìn Biophoton:

      Theo Popp, các tế bào và DNA x dng sóng đin t đ truyn và dn thông tin.
      Các cht làm nhiu lon hoc tăng cường vic truyn ti ca các sóng ánh sáng bng cách thay đi tn s ( bước sóng ) s nh hưởng đến sc khe ca chúng ta. 
      nhng bnh nhân ung thư, Popp thy rng chu kỳ t nhiên ca hin tượng phát ánh sáng b gián đon, sóng ánh sáng mt s gn kết đng b và do đó các tế bào ung thư s hòa ln nhp nhàng cùng vi các tế bào ca phn còn li ca cơ th.
     Các nhà khoa hc bnh lý v ung thư t lâu đã hiu cách cha các tế bào b tn thương. X dng quá trình quang t đ khôi phc li s bình thường ca tế bào ny và nó ch xy ra 1 dãy tn s nht đnh. Dãi tn s đó nm trong ph ánh sáng cc tím ca sóng đin t.   
     Bnh lý dưới quan đim biophoton là khi biophoton b hn lon v tn s và trường ánh sáng vt lý. Con người khi có tui thì mc đ hn lon s tăng theo. Cha tr là phc hi đc tính gn kết đng b và cht ch
    Tế bào ung thư là tế bào không còn kh năng truyn ti thông tin liên tế bào nht là kh năng gn kết, đng b vi các tế bào khác.
    Kết qu là s phát x biophoton ca mt tế bào ung thư là phi t tăng cường nhiu hơn mc bình thường và cui cùng s tr nên bnh lý.
    Tiến sĩ Popp đã đo được các trường hp phát x biophoton vi 1 máy đo gi là biophoton meter.
     D.N.A  gi nhim v dn truyn cho 97 % biophoton và 3 % cho hat đng thông tin di truyn. 


        Các Cơ quan nghiên cu ung thư khuyên bn đng nên tiêu th tht na. H cnh báo là trong tht có nhiu hp cht hóa hc ( như methylcholanthrene, amin d vòng, polycyclic hydrocarbon và các hp cht nitơ, etc. ) có liên quan đến nhiu loi ung thư.
         Có l nhng hp cht hóa hc hoc có khá năng làm gián đon s phát ra biophoton hoc làm nhiu lan tính liên kết cht ch đng b ca biophoton.


                     Kết luận và những con số bạn nên ghi nhớ

                          Nn văn minh và khoa hc ca nó đã đi sai hướng: ung thư, biến đi khí hu và nn tn dit đang chc ch xy ra
                           Nn văn minh và khoa hc ca nó cùng vi cu trúc xã hi, kinh tế và sinh hot ca con người t nó không cho phép làm trái ngược nhng gì đang xy ra hàng ngày đ ít nht làm cho s sng không b đe da và tình hình bt căng thng hơn. 
                            Nn văn minh và khoa hc ca nó đã đi sai hướng. S sai hướng và hu qu ca biến đi khí hu s đe da t 35 den 95 % sinh mng con người và sinh vt khác trên hành tinh. Khoa hc ước đóan nn tn dit s đt mc 35 %.

                                                           *                    *

         By t sinh mng hiu rõ ngun gc vn đ, nhưng vn không chu sa đi, không chu thay đi cách sinh hot, cách tiêu th thc phm hng ngày.
        Nhng li khuyên đúng đn vn không có hiu ng gì. 
        Tt c nhng li cnh báo dù là ca 1 nhà khoa hc, 1 Cơ quan khoa hc hay ca 1 nhà truyn giáo cũng đu có mc đích là khuyên bn v điu đúng vì bn và nn văn minh này đã đi sai hướng.

                                                         Nn tn dit đang din tiến  

        Bn nên nh nhng con s này nhé: 200 000 sinh mng Indian Ocean, 100 000 sinh mng   Haïti, 19 000 sinh mng Fukushima .
        2 900 t tn CO 2 trên bu khí quyn hin ti thay vì 2 000 t Tn đ đ 1 đi nn tn dit xy ra ri.

                  Hãy t cu ly chính Bn trước  vì  nn văn mình hin rt mong manh.


                                                      H.
*  *  *  *

Tin tức nóng

  A-  ĐẶT VẤN ĐỀ:
       Chúng ta cần  hiểu như sau :
       1-Trái đất : là 1 thực thể vô cơ và tuân theo các định luật về không gian và vũ trụ.
         Nó cũng có vận mệnh riêng với bầu khí quyền có chứa oxygen để chúng ta thở và sống trên đó.
        2- Thế giới sống: là 1 thực thể hữu cơ bao gồm thảm thực vật và thế giới sinh vật bao gồm sinh vật khác và con người.                                      
        Ở đây sinh mệnh con người được quan tâm hàng đầu.

B- QUÁ TRÌNH BIẾN CHUYỂN VẬT LÝ KHÍ QUYỂN :
   Sau cuộc cách mạng kỹ nghệ khỏang 1760 dấu hỏa được khám phá và nền văn minh máy móc, công nghiệp hóa và sinh hoạt hằng ngày của con người   ( nay  là 7 tỷ )  đã phát thải vào bầu khí quyển 1 khối lượng khổng lồ CO2 và các khí thải nhà kính khác.
    Hâm nóng toàn cầu, khí hậu biến đổi, khí hậu biến đối nhanh, băng Nam cực và Greenland tan, mực nước biển dâng cao, nạn tận diệt hàng loạt đã, đang và sẽ diễn ra .

C- TÌM HIỂU  CÁC THÔNG SỐ  ppm :
     Như các Bạn đã biết, các nhà khoa học sau những nghiên cứu về khí quyền và khí hậu, họ kết luận rằng sự sống được an toàn và ổn định nếu hàm lượng CO2 trong khí quyển ở khoảng 350 ppm.
     Trước 1760  hàm lượng CO2  trong khí quyển ở mức 270 ppm, hôm nay là 392 ppm. Ở Bắc cực mới phát hiện là ở khoảng 400 ppm.     

D- ỔN ĐỊNH TẠM THỜI :
     Trái đất sẽ vẫn ổn định 1 thời gian.
     Mặc dù nó đang mang chung quanh 1 khối lượng khổng lồ chừng vài nghìn tỷ tấn CO 2 ( khỏang  2900 tỷ tấn CO 2 )
     Hiện nay mỗi năm lòai người phát thải độ 26 tỷ tấn CO 2  lên bầu khí quyển, 1 khối lượng khổng lồ do các sinh họat của Bạn và 7 tỷ người khác.
     Đây là chỉ nói các yếu tố nội tại thực có, chưa kể những yếu tố bên ngoài và những bất ngờ khác trong hệ thống mặt trời và vũ trụ .
E- Cách đây  55  triệu năm : đã phát khổi 1 vụ Tận Diệt hằng lọat   ( MASS  EXTINCTION ):

     Kỷ Paleocene-Eocene cách đây 55 triệu năm, khi khỏang 2,000 tỷ  tấn CO 2  bị phát thải  vào bầu khí quyển và nạn Đại tận Diệt đã xảy ra   ( TRONG KHI BẦU KHÍ QUYỂN CỦA  CHÚNG TA HIỆN NAY ĐANG LÀ  2900 tỷ tấn CO2 ).
    Chúng ta đang trải qua MASS  EXTINCTION.
    Sinh mệnh nhân loại đang bị hăm dọa bởi Nạn đại tận diệt .

F- Có  ý kiến về 1  Hội nghị khoa hoc đang nhen nhúm có tên gọi như sau :

                          Hội nghị  khoa học về biến đổi khí hậu
                    Mass extinction – Other lifestyle – Survivor
                                               Paris  2013
                                         French – English
               Qua chủ đề  nêu trên Bạn hiểu là Mass extinction là không thể tránh khỏi vì khối lượng khổng lồ CO2 mà quả đất đang mang theo nó.
            Một phương thức sống khác để  hi vọng được sống sót và các nghiên cứu giải thích vấn đề này.

Khắp nơi trên thế giới, người ta tổ chức những hội nghị kiều thế này để cứu vãn tình thế. 

Đa số các ý kiến đóng góp là của những nhà khoa học có lương tâm và lưu tâm đến sự tồn tại của con người. 
Các thế lực kinh tế và các chính quyền không phản ứng gì cả với tình hình càng ngày càng phức tạp.

                    Nhân loại đang đứng trước ngưỡng cửa bị tiêu diệt. 
                    Theo các cuộc nghiên cứu  khoa học về những lần tận diệt trước đây tỷ lệ tận diệt sẽ biến thiên từ 35 %  đến 95 %.

                     Còn các nhà Lãnh Đạo cứ cười "hề  hề "  bắt tay khi gặp nhau và khi chia tay ở các Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu.
           Các Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu  do Liên Hiệp Quốc tổ chức thường kết thúc bởi thỏa hiệp chung về Carbon tax và họ chưa hoàn toàn  thống nhất  với nhau.
             Tóm lại, các bạn đừng trông cậy vào các cuộc Hội nghị như thế này nữa.

G- Quan điểm KHÔNG TUYẾN TÍNH CỦA  N.A.S.A  ĐANG GẦN VỚI SỰ THẬT  HƠN ( trường phái bi quan ).

   Quan điểm TUYẾN TÍNH của các nhà Khoa Học Liên hiệp quốc mang tính cơ bản.
    Theo tôi quan điểm KHÔNG TUYẾN TÍNH CỦA  N.A.S.A  ĐANG GẦN VỚI SỰ THẬT  HƠN. 

    Tức là, chúng ta đang trong hòan cảnh cực kỳ bi quan.

H-  Tôi và Bạn đều cùng chung số phận.

      Ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 sẽ không xảy ra đâu ,  nhưng những trận thiên tai sẽ ập đến ào ào kiểu Sandy 100 mạng người, Ấn độ Dương   200 000 , Haiti 100 000 và  Fukushima  19 000  là sẽ xảy ra đấy.....

    Lưu tâm đến những ý kiến của các nhà khoa học có lương tâm đề nghị với Bạn. 

    Tìm cho Bạn 1 hướng đi phù hợp hoặc 1 đề nghị phù hợp. Suy nghĩ và  tự quyết định để ứng dụng cho chính mình và gia đình mình.

                                         *                 *

       Trên nguyên tắc, nền văn minh có 1 vài sai sót nghiêm trọng.   Cái giá mà nhân lọai và các sinh vật sống trên trái đất  phải trả là mass extinction có thể đạt đến mức 95 %   sinh vật bị hủy diệt do những hậu quả liên tục của hiệu ứng nhà kinh , hâm nóng toàn cầu, khí hậu biến đổi và băng tan.  
       
            Tôi nói thật với Bạn nhé.                  
            Thay đổi cách sống đi ( ecologist, vegetarian....... ) . Quan tâm đến mình và gia đình thôi.
              Không ai có khả năng giúp Bạn đâu...

       
                 Bạn không còn thì giờ nữa đâu .....
    

I- BIOPHOTON có liên quan gì đến Bạn hay  không ?

   a-  Công trình nghiên cứu  về  BIOPHOTON  đang được  hòan chỉnh  và hi vọng cho ra mắt càng sớm cho mọi người thưởng lãm.
          Động hóa học giúp chứng minh Biophoton cấp 1 giử vai trò đảm bảo cho hàng tỷ phản ứng xảy ra mỗi giây trong tế bào của Bạn. Làm cho cơ thể Bạn đang sống. Từ trao đổi chất, truyền thông tin, sinh sản và làm cho Bạn nhận biết là Bạn đang hiện hữu trên thế gian.

    Đó chỉ là 1 lớp năng lượng cực thấp ( ultraweak energy ) là 1 mạng lưới xuyên  qua  D N A ,  các tế bào  và tòan cơ thể Bạn. 
   b- Đó là 1 mạng lưới hòan chỉnh và phức tạp.     Phải nhờ đến những máy phóng đại đến 100 triệu lần mới khám phá  ra.    Trước đây người ta gọi là thế giới  vô hình. Thực ra là thế giới năng lượng cực thấp mà thôi ( ultra weak energy = 10 - 16 watt/ cm 2 ). 


  c- Vắn tắt để các Bạn rõ, màu sắc TÒAN BỘ NHỮNG LỚP NĂNG LƯỢNG bao gồm   lớp BIOPHOTON cấp 1 đã nói với Bạn rồi.  Nó sẽ có màu sắc   giao động từ màu sắc sậm hơn như màu sậm đen, xám hoặc màu tím  và chuyển dần sang sáng hơn như mầu vàng ngà ngà  hay màu hơi sáng hơn 1 tý.  
     Mỗi người chỉ thể hiện tổng thể ở 1 mầu nào đó mà thôi, lớp năng lượng BIOPHOTON các nhà khoa hoc đo được là - ultra weak energy = 10 - 16 watt/ cm 2 .
     Các nghiên cứu khoa học về ung thư cho thấy nơi nào có ung thư = cancer thì nơi đó ánh sáng ultra weak  ( chaotic energy ) hỗn loạn. Ngừoi ta lợi dụng đặc tính này để chế tạo máy định vi ung thư .
    
                                     5% - 8% ?    
                                   
      Con người là 1 thực thể cực kỳ quý giá trong vũ trụ do cấu trúc  D N A  và  biophoton cực kỳ phức tạp và  hòan chỉnh . Có một cố gắng để bảo vệ ý định này, nhưng khả năng cũng có giới hạn......
             Nhận dạng được Bạn cũng nhờ  MÀU SẮC TỔNG THỂ NHIỀU  LỚP  NĂNG  LƯỢNG TRONG ĐÓ CÓ BIOPHOTON CẤP 1 .

              Cho đến hôm nay  khoa học  chỉ khám phá BIOPHOTON cấp 1 mà thôi và ứng dụng  vào việc định vị ung thư = cancer.          

Trước thềm năm mới, chúc may mắn !        H.

Tin tức liên quan đến nghành khí quyển  học
           
              Khái niệm tận thế có hay không ?

                  Ít khi chúng ta nghe thấy các nhà khoa học nhắc đến chữ  " tận thế " . Điều này có nghĩa là gì ?
                  Từ ngữ này có thể xuất xứ từ các giáo phái hoặc những người thích dùng chữ " dao to búa lớn "  hay các hãng phim ảnh giựt gân. Hoặc là 1 hình thức mà tôn giáo muốn răn dạy loài người nên ăn hiền ở lành để tránh đại họa cho mình.
                
                                   Vấn đề hiện nay là gì ?

                      Trước cuộc cách mạng kỹ nghệ 1760   

                    Các nghiên cứu  về khí quyển cho thấy  hàm lượng CO2  trước cuộc cách mạng kỹ nghệ 1760  ở mức 270 ppm  ( phần triệu )  . Bạn cố nhớ đơn vị này đi nhé.

                   Hành tinh mà chúng ta đang sống, có nhiều chủng loại khác nhau và để tồn tại lâu dài ổn định, hàm lượng này không được vượt quá  350 ppm.

                                          *                *

                     Năm 1998 nhân loại và toàn bộ các sinh hoạt của nhân loại :
                   .     ăn ở, sinh hoạt, 
                   .     du lịch, chiến tranh, kỹ nghệ,  
                   .     phá rừng, công nghiệp sản xuất thịt, thực phẩm, 
                   .     công nghiệp khai thác năng lượng kể cả dầu hỏa,
                   Nông nghiệp khai thác quy mô công nghiệp, tất cả  đã phát thải vào bầu khí quyển CO2 va CH4   1 khối lượng khổng lồ và đã đạt mức 385 ppm.  Kỷ lục trong 800 000 năm qua mà hành tinh đã chứng kiến.

                     .   để làm giàu cho thật nhanh, đến mức độ chóng mặt, quy mô cấp hànhtinh kể cả sự cạn kiệt các nguồn năng lượng như dầu hỏa,
                       .     hậu quả hôm nay không ai chịu trách nhiệm ngay cả vẫn đang tiếp tục khai thác với vận tốc siêu nhanh. 


                        .     Nhân lọai đang đứng trước vực thẳm của sự
 " biến mất "  gần như tuyệt đối  (  35  ====>  95 %),

                         .      và  các Nhà Lãnh Đạo các nước gặp nhau ở  các cuộc họp Thượng đỉnh về khí hậu, để  BONJOUR và AU REVOIR  trước khi chia tay.......

                     Trong khi các nhà khoa học có lương tâm thì bóp đầu bóp trán, thở dài ngao ngán...trước "vận mệnh vĩnh biệt hành tinh xanh" của nhân lọai....


                                   *                     *

                     Hôm nay, chúng ta đang được nghe các Cơ quan nghiên cứu về khí quyển bảo là hàm lượng CO2 ở khoảng 392 ppm và  ở  Bắc cực đang báo động "đỏ" là 400 ppm.

                        Những con số nầy nói lên điều gì ?

                       Nay mai, bạn xem trên www.CO2now.com nếu nó tăng lên ào ào từ   398, 401, 405, 410, 419, 420 ppm…..  thì Bạn yên trí là nước biển sẽ dâng lên từ  1 m đến  70 m. 
                      Vấn đề nầy hiện đang là 1 tranh cãi giữa 1 bên cho là  tuyến tính ( Liên hiệp quốc)  ,  và bên kia cho là không tuyến tính ( N.A.S.A).
                    Ai đúng ai sai, nay mai Bạn sẽ biết !
                    Khi đạt đến 450 ppm,  hành tinh lâm nguy. Nhân loại không thể sống trong nước được.   Số chết sẽ rất kinh khủng.    
                       Còn khi nó đạt đến 1 000 ppm,  1 400 ppm hay 4 000 ppm, thì các nhà khoa học gọi đó là  BIG  EVENT,  total mass extinction.

                              Mass extinction là gì  ?


                       Đại họa của nhân loại là 1 chuỗi kéo dài của những vấn đề sau:

                        Con người phát thải CO2 vào khí quyển, sau đó khí quyển trở nên ấm hơn ( global warming ), kế đó là climate change, và  ice  melting tức là băng tan  ( Greenland và Nam Cực )  , và tiếp đó là sea level rise ( nước biển dâng lên ).    

                        Con người không có khả năng sống trong môi trường mà nước biển sẽ lên cao đến 70 m, tính từ mực nước biển hôm nay.  
                          Tất cả những biến cố kéo dài và làm biến mất các chủng loại trên hành tinh, đều nằm trong mass extinction…..

                        .  Mass extinction là sự tuyệt chủng hàng loạt,  là sự suy giảm rõ rệt mức độ phong phú và đa dạng các loài sinh vật lớn. Hiện tượng này diễn ra khi tốc độ tuyệt chủng tăng nhanh so với tốc độ hình thành loài.
                        Tốc độ tuyệt chủng diễn ra không đồng nhất .

                        Người ta ước tính có từ 5 tới 20 vụ tuyệt chủng hàng loạt lớn trong khoảng 540 triệu năm gần đây.  

                                          1998

                          Hội nghị các nhà sinh vật học 1998 ở New York, đa số các nhà khoa học chấp nhận là chúng ta đang trải qua 1 Mass extinction.

                         Như vậy, các Bạn đã nghe nhiều nguồn tin khác nhau, thực sự  là chúng ta đang trải qua 1 cuộc tuyệt chủng hàng loạt và sẽ kéo dài.                

                        Sự kéo dài nầy tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố:  khí quyển, khí hậu biến đổi,  hàm lượng CO2 tăng dần, hàm lượng CH4 tăng dần, tất cả những gì liên quan đến khí hậu và khí quyển ổn định đã không còn nữa......

                      Nhân lọai chỉ có 2 sự lựa chọn:

                        .  chờ đến phiên mình biến mất,
                        .   hay làm cho nó giảm đi bằng cách gì mà Bạn làm được để hi vọng sống sót.

                    Nếu tất cả mọi người có quyết tâm và làm ngược lại các thói quen của nền văn minh này, thì tình hình có thể đở hơn và có thể kéo dài ra, làm chậm đi quá trình tuyệt chủng hàng loạt, càng lâu càng tốt.
       
            Thực sự  điều  này  không thể  thực hiện được.

             Nếu tôi nói với Bạn...... Bạn ăn chay đi,  ít xài năng lượng, tiết kiệm điện,  ít lái xe,  ít đi du lich….
             Và có ai đó khuyên chúng ta nên cầu nguyện hay gì gì đó….Bạn làm thử xem…..

 
               Điều chắc chắn là Bạn và tôi cùng ở trong 1 giai đoạn của cuộc tuyệt chủng hàng loạt.  Cái này là chắc rồi.  

                 Nếu Bạn chờ  1 vụ nổ lớn  « tận thế »  , điều này sẽ không có hoặc chờ Thương Để đến đón Bạn đi,  đó là ngoài khả năng hiểu biết của tôi.

                    Có vài điều hơi xa đề tài này, liên quan đến sự hiện hữu của sự sống và có cái gì đó còn quý giá hơn sự sống ………tôi không tiện nói bây giờ….. hẹn vào 1 dịp khác.... có thể là 2013...

                    Để kết luận,  Bạn sống làm sao Bạn cho là tốt mà nhiều người nhắc nhở Bạn.  Đấy là tốt.
                   Bạn và tôi hiện nay, rất nhỏ nhoi so với những biến cố mà mass extinction đang xảy ra.
                   Suy nghĩ đi,  để tìm 1 giải đáp cho mình và cho gia đình  trong cuộc tuyệt chủng này….....không ai giúp Bạn nữa đâu….

                         Chúc can đảm và anh hùng !                                            H.