Wednesday, May 16, 2012

Cuộc họp mặt lịch sử Hòang Diệu Châu Âu lần thứ 1 năm 2012

Hình ảnh & cuộc họp mặt lịch sử Hòang Diệu 
Châu Âu lần thứ 1 
năm 2012

  ****************************************************************************

                                                                 Hàng đứng
     
           Tuyết  ( HD  80)    Nguyễn T. Huấn  ( HD 78 )  Rémy  Nguyễn- ( HD 68)  

                          Trịnh N.  Hưng   ( HD  67)     Nguyễn  N.  Hồng   ( HD 66)
   **************************************************************************************
                                                                     Hàng  ngồi

                   Nguyễn  B.  Linh     Bà xã  Rémy    Cúc  bà xã  Huấn  Chị Kim Như  

               Chị Âu T. Thu    ( HD 57)    Chị  Bé ( HD 57)          Kiều T. Hiếu ( HD 67)

                                           Lan con chị Thu  Em bé  con Tuyết