Monday, May 20, 2013

Công khai thu chi Hội cựu học sinh Hoàng Diệu Âu Châu
BẢNG THU CHI QUỸ
STT
Ngày
DiỄN GiẢI
THU
CHI
TỒN
USD
EURO
EURO
EURO
1
18-12-12
Nhận từ Cô Bé tiền quỹ cũ

   425,0019-12-12
P+T làm KY
2
01-01-13
Phụ In ấn KY


         400,00

3
02-01-13
Chi DVD + In ấn KY (P+T)


      2.828,20

4
17-02-13
Chi Tố Kim  ( Úc Châu )

   100,00


5
17-02-13
Chị  Thực Vân ( Pháp )

   100,00


6
04-03-13
 Chị Trần Thành Mỹ (Bỉ )

     50,00


7
04-03-13
Hoa Phượng (Bỉ)

     70,00


14
14-03-13
nhận từ anh Khoa UC chuyển

   287,71


15
27-03-13
nhận từ cô Bé chuyển

   440,00


16
27-03-13
Chị Danh

     90,00


17
10-mai
Chi cho HMHD


473.7

23
18-05-13
C Danh (Liège)

     50,00


24
18-05-13
C H Kiều (Đức)

   170,00


25
18-05-13
C T Vân (Paris)

   100,00


26
18-05-13
T N Hưng (Paris)

   100,00


27
18-05-13
Nga Nguyễn (Nauy)

     30,00


28
18-05-13
C Mai Hương  (Mỹ)
10029
18-05-13
A Hiệp Hồ  (Mỹ)
20030
18-05-13
C X Nga (Canada)
5031
18-05-13
P Nguyễn (Canada)

     20,00


32
18-05-13
NN Hồng (Paris)

     50,00


33
07-07-13
Nhận từ Avân
   1.284,00

      1.634,00
  3.209,35
          3.701,90
             -492,55Thủ quỹ Huỳnh Hoa Phượng