Wednesday, January 11, 2012

Ban Chấp hành 2014-2015 - Nội Quy - Liên lạc


Ban chấp hành 
Hội cựu học sinh Hòang Diệu- 
Đồng Hương Sóc Trăng Âu châu nhiệm kỳ 2014-2015
Giới thiệu 

                            Trong buổi họp mặt lần đầu tiên tại Paris ngày 4 tháng 8 năm 2012, cựu học sinh Hoàng Diệu Sóc Trăng sinh sống ở các nước thuộc Âu châu quyết định thành lập Hội cựu học sinh Hoàng Diệu & Đồng Hương Sóc Trăng Âu Châu và đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012- 2013.
                              Phương tiện liên lạc bao gồm: Blogs Hội cựu học sinh Hoàng Diệu Âu Châu , địa chỉ e mail Hòang Diệu Âu châu và groups Google e mail Hoang Diệu Âu Châu.
                                Mọi người đều có quyền tìm thông tin, tìm bè bạn , Thấy cô cũ Hòang Diệu qua trang Blogs, gửi e mail cho cả nhóm, trao đổi e mail, hình ảnh kỷ niệm, viết bài bất cứ thể lọai thơ, văn, tin tức,...sẽ được đăng trên trang Blog của Hội cựu học sinh Hoàng Diệu & Đồng Hương Sóc Trăng Âu Châu và tuân theo nội quy dứơi đây .

Liên lạc : cuuhshddhstchauau@gmail.com

tribartram6@gmail.com

         

 Nội qui 

  Hội  cựu học sinh Hoàng Diệu 
     &  Đồng Hương Sóc Trăng  Âu Châu


                                                         Điu  1


               Nay thành lp   Hội  cu hc sinh Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng 
Âu Châu  và  Blogs  trên  Internet  với mục đích  là đ tp hp, cng c ngày càng 
vng mnh  nhóm cu hc  sinh Hoàng Divà đồng hương  Sóc Trăng  đang sinh 
sng     Âu Châu.

                                                        Điu 2


               Hội  cu hc sinh Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng Âu Châu  hat 
đng trên tinh  thn  đồng hương  Sóc Trăng.

                                                        Điu 3


               Hội  cu hc sinh Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng  Âu Châu   hat 
đng trên nguyên tc các quyết đnh được đa s biu quyết.


                                                          Điu  4

               Hội  cu hc sinh Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng Âu Châu  s  
có  hat đng  xã hi, t  thin, khuyến  hc, tương thân, tương tr gia các 
thành viên vi nhau và  vi các nhóm Hoàng Diu bn, nếu đikin cho phép.

                                                       Điu 5

               Hội  cu hc sinh Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng Âu Châu   s  
t chc gii trí, du lch  và hp mt  1 nãm 1 lần, luân phiên  và được đa số thành 
viên biểu quyết .

                                                      Điu   6

               Hội  cu hc sinh Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng Âu Châu  là nơi   
trao đi kinh nghim  sng, trao đi kiến thc,  h tr ln nhau đ tìm  li bn h
cũ,  Thy  Cô  cũ thông qua Blog.

                                                       Điu 7


               Hội  cu hc sinh Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng Âu Châu khuyế
khích và h trợ:
               .    nhng bài viết, sáng tác, thơ  t do v đ tài, nhưng  tránh tranh cãi, 
gây  mâu thun gia các hi viên ca nhóm và ca nhóm  khác có hat đng 
cùng mc tiêu.

               .   ph biến nhng  ý tưởng hay  v sc khe, gii trí, du lch, nhng 
tm gương sáng ca Sóc Trăng, được đa s chp nhn. 
                .   khuyến khích trình bày  ý tưởng, bo v ý tưởng và xóa b tác ph
cmình trong thi hn  60 ngày.
                .   khuyến khích mi cá nhân cn có n lc giúp xây dng và cng c 
ngày càng mnh nhóm và  h tr các nhóm khác có cùng mc tiu.


                                                          Điu 8                Hội  cu hc sinh Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng Âu Châu   không  
khuyến khích :

                .   đ cao cá nhân hay ch trích cá nhân.
                .    ph biến đi tư,  ý tưởng cc đoan, quá khích 
qua blog, không khuyến khích ph biến nhng tin tc không chun xác hokhông 
rõ ngun gc.

                                                    Điu  9

                Hội  cu hc sinh  Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng Âu Châu  trong 
buổi họp mặt ngày 4 tháng 8 năm 2012 đã đã đồng ý 1 thành phần điều hành 
gồm:   Hội Trưởng  (1 thành viên ), Cố vấn  (2), Phụ trách liên lạc  (2), Hội Phó  
(2) và Thủ quỹ ( 1).

              Thủ quỹ                                Huỳnh Hoa Phượng  H D  70-77
              Tài khoản                            BNP PARIBAS BANK                         
                                                                IBAN  BE13   0016   8699   8839
                                                                            HUỲNH THI
    
              Địa chỉ Bank                      BNP PARIBAS FORTIS   
                                                     STATIONSSTRAAT 88 
                                                      8790 Waregem, Belgium 
              Email                            tranyen1@hotmail.com

                Bản nội qui này có hiệu lực kể từ ngày 4   tháng  8  năm 2012.
                                 Paris, ngày 4  tháng 8  năm 2012
      
               Thay mt   Hội  cu hc sinh Hoàng Diu -  Đồng Hương Sóc Trăng 
Âu Châu .

                                                H.   Nguyễn   


                       
              *               *            *            *             *
                        Công bố tạm thời quỹ đóng góp  

                                       ngày 4 tháng 8 năm 2012

                      


1
Cô Trần Thị Bé 
50
2
Trịnh Nguyên Hưng
50
3
Kiều Thị Hiếu
60
4
N,N,Hồng
50
5
Lê Trung Tĩnh
20
6
Snowy Nguyen
50
7
Remy Nguyen
20
8
Hoa Phượng
50
9
Triệu Thị Kiển 66-73
200

                                 TC                                                    550  Euros


 Trích  quỹ đi chợ                            100 Euros

 Phí tiền gửi về VN                            25 Euros


 Còn                                                   425 Euros