Friday, August 3, 2012

Danh sách Hòang Diệu 1965-1972


Kính gửi Thầy Cô và các Bạn cựu H S  Hòang Diệu                                   Danh sách cựu học sinh Hoàng diệu được cập nhật luôn luôn. 

                                  Bạn nào có thêm chi tiết về email, photo,  số điện thoại của các Bạn hoặc  Thầy Cô  trong danh sách bên  dứơi  hoặc Bạn nhớ ra được, xin gửi cho :

                                                              tribartram6@gmail.com 

                                   Cảm ơn sự hợp tác của các Bạn.


                                                              Hoàng Diệu Âu Châu


Danh sách học sinh Hòang Diệu 1965-972


                                            


                                                Thầy Cô trung học Hòang Diệu
                                         

________________________________________________________
                             1 a                                  2 a                                           3 a

              Thầy Lê xuân Vịnh        Thầy Vũ ngọc Phan                 Thầy Trần Phước  
         Vi ệt Văn - Hiệu Trưởng            Pháp Văn                                  Sử Địa   
                        Sài Gòn                          Nam Cali                              Quảng Nam
              08-37221-222                     pnvu@netzero.net               09 05 28 18 43 


    
     ________________________________________________________
                       4 a                                          5 a                                               6  a 
  

      Thầy Trần cảnh Xuân             Thầy Phạm văn Phái               Thầy Nguyễn tôn Bá
       Anh Văn -Hiệu Trưởng                Việt Văn                                        Sử Địa 
                  San Diego                             Sài Gòn                                       Sài Gòn    
     xuan1836@yahoo.com
 
___________________________________________________________
                        7 a                                         8 a                                                  9 a

     Thầy Nguyễn hiền Tâm           Thầy Ngô trọng Bình             Thầy Lợi Minh Hà
              Việt Văn                                    Anh Văn                                   Lý hóa 
               Sài Gòn                                       Paris                                           Úc
                                                          huyenbinh@free.fr            loiminhha@gmail.com  
 
_________________________________________________________
                       10 a                                        11 a                                     12 a


      Thầy Lâm cộng Hửơng        Thầy Lê kim Tiết Tháo       Thầy Hòang Việt Sơn
        Tóan - Hiệu Trưởng                     Việt Văn                               Anh Văn 
                Sóc Trăng                                 Sài Gòn                              Cần Thơ
             0918-056-505                                                                   0710-3835787    
          079-3827160      


 
________________________________________________________
                    13 a                                        14 a                                       15 a  

    Thầy Dương Minh Tự           Thầy  Đào ngọc Minh              Thầy  Cao văn Bảy   
                  Tóan                                    Lý hóa                                   Anh Văn
                 Florida                                Sóc Trăng                           Georgia - H K
tuloan1998@yahoo.com                                                          cvbay@dhr.state.ga.us
  
   _______________________________________________________                  
                      16 a                                      17 a                                          18 a


      Thầy Cấn phan Nhiếp         Cô Nguyễn thị Kim Dung      Cô Dương thị thanh Nguyên

                Vạn Vật                               Pháp Văn                                    Pháp Văn
                Thủ Đức                              Sóc Trăng                              Ontario-Canada
          0909-712223                   079-3500-069                     totchau@hotmail.com
  ____________________________________________________________
                      19 a                                         20 a                                              21 a

      Thầy Phạm thế Trúc              Thầy Phan Ngọc Răng       Thầy Vương Chánh Quốc
             Pháp Văn                          Vạn Vật-Hiệu Trưởng                       Lý  Hóa
                Paris                              Thầy đã không còn nữa                 Hộ Phòng
  phamthetruc@yahoo.fr                                                      vuongchanhquoc@yahoo.com
__________________________________________________________ 
                    22 a                                             23 a                                          24 a            


        Thầy Lý ngọc Hiếu                    Cô Nguyễn thị Mừơi            Thầy Lâm ngọc Linh
                 Lý Hóa                                         Lý Hóa                                   Lý Hóa
               Sóc Trăng                            Cô đang sống ở Bắc Cali     Thầy đang sống ở Bắc Cali

   
___________________________________________________________________________
                      25 a                                           26 a                                               27 a


      Thầy Võ Văn Thiên                      Thầy Trần phạm Hiếu             Thầy Phan Văn Nhiều   
                   Nhạc                                          Pháp Văn                                      Tóan
            Long Khánh                      Thầy đã không còn nữa 1977                 Sài Gòn
       
__________________________________________________________
                   28 a


      Thầy Nguyễn Bình
                Tóan
Thầy đã không còn nữa 1982
_________________________________________________________

                              Cựu học sinh Hòang Diệu  65-72 


____________________________________________________________
                                                                   1 b

                                                   Nguyễn thị thu Hiền
                                                                 66-73
                                                            Sóc Trăng
                                           thuhienst.nguyen@gmail.com
____________________________________________________________________________
                       2 b                                               3 b                                        4 b


                Âu thị Thu                             Lê thị Cẩm Chức                  Vương Việt Hoa
                     57-64                                      66-73                                       65-72  
                     Paris                                     Úc Châu                                    Sài Gòn 
                                                                                                vuongthiviethoa@yahoo.com
 _______________________________________________________________________
                       5 b                                              6 b                                             7 b

          Đặng quang Liêm                      Châu phong Quan                     Bùi Ngọc Lập
                    65-72                                   Trần Văn 63-70                             64-71 
                Sài Gòn                                          Bắc Cali                              Nantes-Pháp  
           09 08 37 21 00                   bachtuyet555@yahoo.com         02 40 30 34 43


              
____________________________________________________________________________
                        8 b                                              9 b                                          10 b

             Dương viên Bình                           Hồ quang Cua                       Vương nhật Ánh
                        65-72                                        65-72                                     59-66
                     Sóc Trăng                                Sóc Trăng                              Lyon-Pháp
               09 18 02 54 75                    hoquangcua@gmail.com    anhmaisoctrang@yahoo.fr
        

 ___________________________________________________________________________
                                                                   11 b                                             

                                                      Nguyễn Ngọc Dung
                                                                 65-72
                                                              Cần Thơ
                                             ngocdung1954ct@gmail.com
      
________________________________________________________________________
                                  12 b                                                                   13 b

                        Đỗ thị Minh Giang                                             Ngô Kim Thạnh
                                63-70                                                                 65-72
                             Louisiana                                                           Sóc Trăng 
                minhgdo@hotmail.com                                   thanhngokim49@gmail.com
   
______________________________________________________________________
                    14 b                                          15 b                                      16 b
  

          Trương duy Bửu                   Trịnh nguyên Hưng               Trịnh Kim Long
                  65-72                                      66-73                                      59-66
            Philadelphia                               Paris                                      Nam Cali
         267 242 3966                hung.yen77410@gmail.com    longkimtrinh@hotmail.com

  
________________________________________________________
                                              17 b                                                                18 b

                                        Kiều thị Hiếu                                                Hồ quốc Lực
                                             66-73                                                            68-75
                                      Crailsheim-Đức                                               Sóc Trăng
                                   hieukieu@aol.com                                     obama68@vnn.vn

         
__________________________________________________________
                                     19 b                                                                20 b

                       Hùynh thị hoa Phượng                                      Lâm hòang  Yến
                                    70-77                                                            63-70
                           Courtrai-Belgium                                                Sài Gòn
                      tranyen1@hotmail.com                           hoangyen0152@yahoo.com

    
_______________________________________________________________________
                                                                       21 b

                                                              Lê hữu Thiện 
                                                                    65-72
                                                                  Bắc Cali
                                                    thienle53@yahoo.com
                        
________________________________________________________
                                         22 b                                                            23 b

                           Nguyễn thành Khánh                                    Lai Mỹ Hòa
                                         66-73                                                        65-72
                                       Sài Gòn                                                     Texas

_______________________________________________________
                    24 b                                       25 b                                        26 b


           Lâm thiện Hoa                         Lê công Cán                             Lê công Ích
               59-66                                       63-70                                        65-72
              Úc Châu                                   Úc Châu                                  Cần Thơ
________________________________________________________________________
                                  27 b                                                                      28 b

                         Trần thị Bé                                                          Lê trung Tĩnh
                              59-66                                                                   Đ H S T
                     Liège-Belgium                                                               Paris 
           tranthibe@hotmail.com                                          letrungtinh@yahoo.com

  
____________________________________________________________________
                                         29 b                                                             30 b

                              Nguyễn thị Nga                                        Nguyễn minh Đức
                                    75-82                                                          Đ H S T
                            Stavanger-Na Uy                                         Paris-Caen 
                         thaiviet06@gmail.com                            hdcqhnguyen@free.fr

____________________________________________________________________
                      31 b                                      32 b                                        33 b


           Lưu kim Khoa                       Mã diềm Sĩnh                     Nguyễn tấn Dũng
                 65-72                                      65-72                                    65-72
             Sóc Trăng                                 Toronto                              New York
         09 77 719  729                    ma.sinh@yahoo.com          dtn5348577@gmail.com

_______________________________________________________________________
                    34 b                                        35 b                                           36 b


     Nguyễn hòang Vân                     Kim ngọc Thái                    Nguyễn bá Linh
              63-70                                         68-75                            YK / SG 67-74
          Nam Cali                                    Sóc Trăng                               Paris 
vannguyen4002@yahoo.com                                              balinh1947@gmail.com

_____________________________________________________________________
                  37 b                                                              38 b

     Nguyễn thị Kim Loan                                   Nguyễn thành Vạng
  C H S Nguyễn Bá Tòng                                              68-75    
                68-75              
                Paris                                                            Sài Gòn

___________________________________________________________________
                                           39 b                                                       40 b

                            Nguyễn hồng Phúc                                    Trần  văn On
                                       66-73                                                     66-73
                           Montréal     Canada                                       Cần Thơ
                                                                                         tvon2012@gmail.com

_____________________________________________________________________
                                      41 b                                                                 42 b

                            Trịnh thực Huệ                                               Triệu thị Khánh
                                   76-78                                                                 76-78
                                    Paris                                                               Hoa Kỳ 
______________________________________________________________________
                       43  b                                          44 b                                    45 b

         Triệu minh Nghĩa                          Triệu kim Như                  Triệu ngọc Danh
    Trần Văn-KT Vĩnh Long                  Trần Văn 65-72                          66-73
               64-71                                             Liège                                     Liège
       Liège-Belgium                                                                         trieudanh@gmail.com
________________________________________________________________________
                   46 b                                            47 b                                           48 b

      Trần hùynh Thọ                              Tô hạt Danh                           Sơn thị Liêng
                  71-78                                         57-64                                         64-71
               Tây  Đức                                    Sài Gòn                                   Cần Thơ
                                                                                                          stlieng@yahoo.com
                                                                                                              
__________________________________________________________________________
                    49 b                                        50 b                                          51 b

            Võ Tấn Lộc                          Trần ngọc Trấn                    Trương kiến Dũng
            ĐH Cần Thơ                                  64-71                                     65-72
                74-78                                      Sài Gòn                                Sóc Trăng
               Belgium
    


      __________________________________________________________________
                   52b                                                               53 b
            Vương Hổ                                                     Hồng  Nguyễn 
                65-72                                                             65-72
             Sóc Trăng                                                          Paris
                                                                           tribartram6@gmail.com
___________________________________________________________________ 
                                            54 b                                                            55 b

                                Nguyễn ngọc Huệ                                     Phan  trường Ân
                                        78-81                                                         65-72  
                                    Sóc Trăng                                                     San Diego
                                                                                             anhdungphan@gmail.com  
______________________________________________________________________
                 56 b                                                57 b                                    58 b

        Phan Bạch Tuyết                          Phan thị Hạnh                   Phan  Lệ Thúy             
                68-75                                           64-71                                   65-72
              Bắc Cali                                        Sài Gòn                                 Canada
bachtuyet555@yahoo.com  phanthihanh1953@yahoo.com                                       
                                              
         
________________________________________________________________________
              59 b                                            60 b                                           61 b

        Rémy Nguyễn                       Quách Hòang Tuấn                   Quách Hồng Hạnh
               68-75                                         64-71                                         65-72
              Paris                                        Hoa Kỳ                                        Bắc Cali
 
________________________________________________________________________
                                       62 b                                                               63 b
                  
                         Nguyễn thị Kim Lang                                         Trịnh Lệ Nhi
                                    71-78                                                             65-72
                                   Sài Gòn                                                 Có tin là năm 1979
                  kimlangboingoc@gmail.com                                đã đến Hồng Kông 
 
____________________________________________________________________
                                            64  b                                                              65 b

                         Trần  Lương   (tức Trần hán Lén)                   Nguyễn Thanh  Đạm
                                           65-72                                                           66-73
                                           Sài Gòn                                                  Firenze-Italy
                                  09 83 29 00 09                                  nguyenthandam55@yahoo.it
                      tranluong30152@gmail.com
  
____________________________________________________________________
                66 b                                              67 b                                        68 b

  Trương thành hồng Châu                Ngô Xuân Long                   Đinh Công Khanh
                  65-72                                         63-70                                   64-71      
             Bình  Phước                               Sóc Trăng                              Cần Thơ 
           09  37 32 47 79                                                                     
      00 84 - 121 380 3101
  

_______________________________________________________
               69 b                                                                    70 b                                       

        Lâm hồng Phúc                                               Trần hòang Khải   
                66-73                                                               65-72                             
               Sài Gòn                                                      Calgary-Canada                  
                                                                             khai54tran@yahoo.ca
                                                          
   
________________________________________________________
                   71 b                                            71 b - bis                                   71b-ter

           Phan Le Thuy                                 Ong Thu Mị                         Ngo Lai Suong
                 65-72                                              65-72                                    65-72 
               Toronto                                           Sai Gon                             Soc Trang
       phan.thuy0810@gmail.com      00 (84) 83  858  0456       ngolaisuong@gmail.com

______________________________________________________________
                  72 b                                               73 b                                     74 b

         Thai Han Tôn                            Trần Văn Hội                         Lưu tấn Xuân
               64-71                                            65-72                                      66-73
       Washington D.C.                            Vancouver                          Alberta - Canada       
                                                                                                          001-403-320-8867
                                                                                                                 ( Business)

  _______________________________________________________
             75 b                                             76 b                                         77 b
     

     Võ Việt Triều                           Ngô tiên Hồng                       Nguyễn Lệ Hoa
           65-72                                               65-72                                     65-72    
         Cần Thơ                             Cerritos-California                      Los Angeles
_______________________________________________________________________
                78  b                                             79 b                                            80 b

       Trần thị Kiều Dung                     Trần thu Vân                              Lưu Tùng
              65-72                                          65-72                                        65-72       
          Santa Ana                            Hình như đang sinh                         Sóc Trăng
                                                         sống  ở  Sóc Trăng
_______________________________________________________________________
              81 b                                                 82 b                                          83 b


   Vương Văn Đức                            Lý thị Phương Loan                Lâm Kỉnh Sang
            65-72                                           65-72                                       68-75
   Hoa Kỳ  (2014)                                Sóc Trăng                                  Sài Gòn
                                                                                                 lamkinhsang@gmail.com
_______________________________________________________________________
                84 b                                          85 b                                            86 b


     Phan minh Hiền                        Châu Văn Mẫn                        Nguyễn hồng Chắc
             65-72                                       65-72                                            67-74
  Chợ Bún - Lái Thiêu                       Sóc Trăng                                  Sóc Trăng  
     09 13 60 18 48                       09 08 04 02 05         nguyenhongchac@yahoo.com.vn
_______________________________________________________________________
                  87 b                                       88 b                                            89 b


 Nguyễn thị Tuyết Nga              Hùynh Tứ Thiệt                    Phạm hòang Thanh 
           65-72                                        65-72                                        65-72
       Sóc Trăng                                 Sóc Trăng                                 Sóc Trăng 
       (Nghĩ  hưu)                                                                              098  829 75 95
________________________________________________________________________
             90 b
 Vương Văn Hiền            Nguyễn Văn Đồng 
             64-71
     Soc Trang

 Những bạn đồng môn H D 65-72 mà chúng tôi  không có đủ thông tin


__________________________________________________________
                 1 c                                                  2 c                                         3 c

          Trương Phi                         Mai đăng quốc Việt                        Lư  xuân An        
             65-72                                         65-72                                         65-72
  San Jose- San Diego                          Sài Gòn                              Không có tin tức từ  
Cựu SV/QG Hành chánh                                                                          1972
            khóa 21    
   Mất liên lạc từ 1986       


____________________________________________________________
                 4 c                                                   5 c                                             6 c

        Trịnh Mỹ Nghi                          Đừơng Minh Hòang                  Âu dương Xuyên                 
               65-72                                     Trần Văn 64-71                              64-71
   Có tin năm  1979 Nghi                  Hình như định cư                      Hình như định cư     
        ở  Hồng Kông                               vùng Montréal                       vùng Los Angeles    
                                                                                                              Xuyên  không có ý 
                                                                                                                định gặp  lại cựu 
                                                                                                               HS /Hòang Diệu
 
________________________________________________________
                 7 c                                                 8 c                                               9 c

          Nguyễn Văn Lộ                       Nguyễn hiền Lành                        Lê công Đức
                  65-72                                           65-72                                        65-72
   Mất liên lạc từ  1998                     Mất liên lạc từ  1978              Mất liên lạc từ  2002
              Houston                                        San Diego                                  Toronto
__________________________________________________________
               10 c                                                 11 c                                              12 c

      Cao chiếu Trí                                    Tô Văn Của                          Hùynh ngọc Minh
               65-72                                             65-72                                         65-72
 Mất liên lạc từ 1973                       Mất liên lạc từ 1973                 Mất liên lạc từ  1974
      Vĩnh Châu                                          Cần Thơ                                  Không biết
( có tin hiện nghĩ hưu )
_______________________________________________________
               13 c                                                14 c                                          15 c                           

   Hùynh nguyệt  Minh                      Lê hòang Diệp            
              65-72                                              65-72
   Mất liên lạc từ  1974                   Du hoc QG / Nghĩa tử 
                                                                     Taiwan
        Không biết                           Từ 1974 đến nay  hòan tòan 
                                                                 không có tin tức
________________________________________________________   
                 16 c                                               17 c                                         18 c

         Nguyễn Văn Bùi                Trương thành tuấn Ngọc            Hùynh ngọc Thạch        
               65-72                                             64-71                                    65-72          
  Đựơc tin là hiện ở Ba Rinh      Không có tin tức từ 1970        Cựu HS/KT Vĩnh Long      
            Đại Hải                             Đựơc tin Ngọc hiện làm                Hình như sống ở 
                                                       Mục sư  ở Gò Vấp                             Sài Gòn           
_________________________________________________________
                   19 c                                             20 c                                                                  
        
        Hùynh Chính                       Nguyễn  thị  My Duyên          
               65-72                                         65-72                                     
Vượt biên 1978-Nghe nói                              
               đến Úc                                              
    Mất liên lạc từ 1978               
                                             ___________________________________________________________________
                                                                                  
                                Những bạn đồng môn 65-72 đã không còn nữa

_________________________________________________________________________
                       1 d                                                                          2 d 

          Trần Văn Quận                                                          Trần Văn Dễ
                    64-71                                                                      65-72
         Mất   31-12-2013                                                Mất cách đây vài năm
                                                                                                    Hoa Kỳ
            
______________________________________________________________________
                   3 d                                                4 d                                      5 d

      Đặng phú Quý                             Âu thị Mỹ Lan                 Trương  Kim Hiên   
    KT/Cao Thắng 65-71                            65-72                              68-75    
  Đã không còn nữa 2008           Đã không còn nữa 1980 Hiên đã không còn nữa 1995
            Germany
_________________________________________________________
                  6 d                                                  7 d                                      8 d

      Trịnh thủy  Thảo                        Trịnh thị Thu Hồ                Nguyễn Văn Mánh
               65-72                                           67-74                                   65-72
 Đã không còn nữa 2009            Đã không còn nữa 1982      Đã không còn nữa 1974 
______________________________________________________________________
                   9 d                                              10 d                                      11 d


    Trần quang Liêm                      Nguyễn Văn Long                 Trần Bửu Trúc
            65-72                                             65-72                                   65-72
  Đã không còn nữa 1974         Đã không còn nữa 1970     Đã không còn nữa 1983  
________________________________________________________
         
 


                              Hồn nhiên tuổi học trò  1970
                         

Le Tam Chi Xuân Nga